تماس با
به ما بپیوند

دستگاه برش لیزری Durma HDF- 4020

Durma HDF-4020 در مسیر تولید ما با استفاده از دستگاه برش لیزری فلزات را در دوره کوتاه تری از زمان میتوانیم برش دهیم

Durma HDF-4020 در مسیر تولید ما با استفاده از دستگاه  برش لیزری فلزات  را در دوره کوتاه تری از زمان میتوانیم برش دهیم